Принципи на обработка, защита на личните данни и използване на бисквитки

Принципи на обработка, защита на личните данни и използване на бисквитки

(част от Общите условия за ползване на портала, намиращ се на уебсайта (URL) www.biano.bg )

Политика за поверителност на Biano Star

1. Уводни разпоредби

1.1. Настоящата Политика за поверителност е неразделна и обвързваща част от Общите условия за ползване на портала.

1.2. Термините и определенията с главни букви, използвани в настоящата Политика за поверителност, но недефинирани тук, ще имат значението, което им е присвоено в Общите условия за ползване на портала.

2. Обработване на лични данни и данни за контакт с администратора

2.1. Лични данни са всяка информация, свързана с идентифициран или подлежащ на идентификация субект на данни (физическо лице) (наричани по-долу „лични данни“). Всички лични данни на Потребителя (физическо лице) се обработват в съответствие с Общите условия и общозадължителните правни разпоредби на ЗЗЛД/2009г., за защита на личните данни и за изменение на някои закони (наричан по-долу „Закон за защита на личните данни“). Това не засяга задължението на Администратора на лични данни да предоставя информация за Потребителя на трети лица или публични органи в случаите, регламентирани от закона.

2.2. Правата на Потребителя, свързани с обработката на личните му данни, се уреждат от Закона за защита на личните данни.

2.3. Администраторът на личните данни на потребителя на портала е Biano.cz s.r.o., идентификационен номер на дружество: 04146905, със седалище ул. Кризикова 148/34, Карлин, 186 00 Прага 8, Чехия (наричан по-долу „Администраторът“). Можете да се свържете с администратора на имейл адрес info@biano.bg или на адреса на седалището на ул. Кризикова 148/34, Карлин, 186 00 Прага 8, Чехия. Администраторът на лични данни определя целите и средствата за обработка на лични данни, извършва обработката и носи отговорност за нея.

3. Източници и цел на обработката на лични данни

3.1. При използване на портала личните данни се обработват в следните случаи:

3.1.1. при попълване на регистрационната форма (потребителски профил). Администраторът обработва следните лични данни:

 • имейл и парола;

 • име, псевдоним, пол, дата на раждане, снимка – ако ги предоставите.

Тези данни са необходими на Администратора, за да може Потребителят да влезе в клиентския профил. Без тези данни те не могат да влязат и да използват профила си. Паролата се съхранява в криптиран вид и няма достъп до нея.

3.1.2. при попълване на регистрационната форма (профил в електронния магазин). Администраторът обработва следните лични данни:

 • имейл и парола;

 • основни данни – име на електронен магазин, лице за контакт, URL адрес на електронен магазин, телефонен номер, URL адрес на канал;

 • описание на електронния магазин – ако го предоставите;

 • файл за подаване на продукт – ако го приложите;

 • информация за фактуриране – идентификационен номер на фирмата, име на фирмата, улица, град, пощенски код, държава, електронна поща за фактуриране;

 • държава, валута, номер по ДДС – ако ги предоставите;

Тези данни са необходими на Администратора, за да може Потребителят да влезе в клиентския профил. Без тези данни те не могат да влязат и да използват профила си. Паролата се съхранява в криптиран вид и няма достъп до нея. Необходима е основна информация за електронния магазин, за да може да се идентифицира електронния магазин. Те се нуждаят от информацията за фактуриране, за да издадат фактурата.

3.1.3. ако се свържете с Администратора. Администраторът обработва следните лични данни:

 • съдържание на електронна поща и съобщения;

 • телефонен номер – ако предоставите такъв;

Администраторът се нуждае от тези данни, за да може да отговори на Потребителя и да знае какво е поискал Потребителят и от какво се интересува.

3.1.4. ако Потребителят търси стоки по снимка. Администраторът обработва качената снимка за целите на търсенето.

4. Законосъобразно основание за обработване на лични данни

4.1. Личните данни на Потребителя се обработват по 4 правни причини:

4.1.1. въз основа на съгласието на Потребителя;

4.1.2. въз основа на така наречения легитимен интерес на Администратора;

4.1.3. ако Администраторът и Потребителят са сключили договор за предоставяне на услуги, Администраторът обработва личните данни с цел изпълнение на договора;

4.1.4. ако задължението за обработка е наложено на Администратора от съответен правен регламент.

4.2. С поставянето на отметка в квадратчето „Съгласен съм с обработката на личните ми данни в съответствие с Общите условия за ползване и Политиката за поверителност и използване на бисквитки“, която се намира в регистрационната форма като част от регистрацията в портала, Потребителят се съгласява с обработката на личните му данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност. Потребителят е длъжен да се запознае с Общите условия и Политиката за поверителност, преди да завърши регистрацията си в портала. Даването на съгласие за обработката на лични данни съгласно този член е едно от условията за завършване на регистрацията в портала и използването на свързаните услуги.

4.3. Потребителят потвърждава, че може да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време чрез писмено уведомление, изпратено с препоръчано писмо до адреса на управление на Администратора или до електронния адрес на Администратора info@biano.bg.

4.4. Възнамеряваме да поддържаме редовен контакт с потребителите. Ето защо, ако сте сключили договор с нас, може да Ви изпращаме така наречените търговски съобщения (бюлетин) по електронна поща или ако сте създали профил, може също да Ви изпращаме информационни имейли относно Вашите дейности на нашия уебсайт (например, ако получите харесване от някого във Вашия проект на Biano Studio и т.н.). Това са съобщения по електронна поща, в които Потребителят е информиран по-специално за новини и интересни събития, свързани с предоставяните услуги въз основа на договора за предоставяне на услуги, сключен от Потребителя и Администратора. Администраторът изпраща тези електронни съобщения въз основа на така наречения легитимен интерес. Във всеки имейл Потребителят може да се отпише от тези съобщения. Потребителят може да се откаже от получаването на такива съобщения предварително, като изпрати имейл до info@biano.bg или като коригира настройките на потребителския си профил .

4.5. Ако Потребителят е съгласен с това, Администраторът може да съхранява електронната поща на Потребителя и за други цели, различни от посочените по-горе. Например, за да съобщава информация за други промоции и стоки. Потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време.

4.6. Потребителят, който е бизнес партньор на Администратора (обикновено оператор на електронен магазин), потвърждава обработката на личните си данни в следния обхват: име, фамилия, местожителство и, ако е приложимо, седалище, адрес на електронна поща, телефонен номер или други лични данни, предоставени от Потребителя в портала. За да ускорим платежните трансакции, може да обработваме лични данни в обхвата на име, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за фактуриране и адрес за доставка. Личната информация се споделя с издателя на платежната карта, за да се улесни оценката на риска от трансакцията и да се ускори процесът на покупка. Само издателят на кредитната карта има пълна информация за трансакцията. Личните данни се съхраняват за срока на прегледа на трансакцията. Личните данни се споделят чрез платежен портал, управляван от Global Payments s.r.o., който в този случай е обработващ лични данни. Обработката се извършва въз основа на законен интерес от обработката на платежни трансакции. Тази обработка се извършва въз основа на изпълнението на договор.

4.7. Потребителят, който е бизнес партньор на Администратора (обикновено оператор на електронния магазин), потвърждава, че е длъжен да предостави личните си данни правилно и вярно и че е длъжен да информира Администратора за всяка промяна в личните му данни без ненужно забавяне.

5. Срок на съхранение на личните данни

5.1. Всички лични данни на Потребителя ще бъдат обработвани за периода, необходим за изпълнение на целите на обработката, посочени в Общите условия и в общозадължителните правни разпоредби. След изтичане на крайния срок Администраторът ще анонимизира данните. Той ги пази за определен период от време, за да знае с какво се е ангажирал и да може да реагира по подходящ начин.

5.1.1. Личните данни от профила се обработват от Администратора, докато профилът е активен. След 2 години неактивност, Администраторът изтрива профила и съхранява данните за още 5 години.

5.1.2. Ако Администраторът обработва лични данни въз основа на съгласието на Потребителя, той ги съхранява, докато Потребителят оттегли съгласието, но не повече от 2 години от предоставянето му. Ако Потребителят оттегли съгласието, личните данни ще бъдат изтрити или няма да бъдат използвани за целите, за които Потребителят е дал изричното съгласие;

5.1.3. Законовите разпоредби налагат задължение на Администратора да съхранява определени лични данни за по-дълъг период от време.

6. Получатели на лични данни

6.1. Личните данни, обработвани от Администратора, ще бъдат предоставени на служителите на Администратора, одиторите и съветниците на Администратора.

6.2. При условията, посочени в Закона за защита на личните данни, личните данни, обработвани от Администратора, могат да бъдат прехвърляни на трета страна и в чужбина, по-специално на дъщерните дружества на Администратора. Информация за обработката на бисквитки Google, Meta, Seznam, RTB House, Criteo, Adform, Performio, Microsoft (Bing), eHub, Taboola, Hubspot, Mailchimp.

7. Права на потребителя

7.1. Ако Потребителят открие или смята, че Администраторът обработва неговите лични данни в нарушение на защитата на неговия личен и семеен живот или в нарушение на Закона за защита на личните данни, Потребителят има право да:

7.1.1. поиска от Администратора да ги коригира – ако личните данни са неточни или неактуални;

7.1.2. направи възражение – ако Потребителят смята, че Администраторът обработва лични данни извън обхвата на нашия законен интерес, той може да повдигне възражение срещу такова обработване, с което ние трябва да се справим;

7.1.3. поиска от Администратора изтриване (правото да бъдеш забравен) – по искане на Потребителя, Администраторът изтрива всички лични данни, които имаме за него. Възможно е обаче да има и друго основание, което дава право или задължава Администратора да запази данните (напр. задължение, произтичащо от Закона за счетоводството и др.) и в такъв случай изтриването да не може да бъде извършено

7.1.4. поиска от Администратора ограничаване на обработването – в някои случаи Администраторът може да съхранява лични данни, но не може да борави с тях по никакъв начин. Тези ситуации са следните:

 • ако Потребителят отрече точността на данните и Администраторът трябва да провери комуникацията на Потребителя;

 • ако личните данни се обработват незаконосъобразно, но Потребителят не желае Администраторът да ги изтрие и вместо да изтрие само ограничава обработването;

 • ако Администраторът не се нуждае повече от личните данни, но Потребителят поиска тяхното съхранение, за да упражни свои правни претенции;

 • ако Потребителят възрази срещу обработването, докато Администраторът не провери дали личните данни ще продължат да се обработват във важен интерес на Администратора или няма да бъдат обработвани;

7.1.5. поиска от Администратора да прехвърли данни – ако Потребителят поиска това, Администраторът предоставя на Потребителя лични данни, които обработва въз основа на договор или съгласие, и в същото време ги обработва автоматично. Той предоставя тези данни в широко използван, машинночетим формат. Алтернативно, тези данни могат да бъдат прехвърлени на администратор, посочен от Потребителя, при условие че Потребителят е съгласен с прехвърлянето.

7.1.6. Ако Потребителят смята, че Администраторът нарушава правилата за обработка на лични данни, той може да се свърже със Службата за защита на личните данни и да подаде жалба.

8. Бисквитки

8.1. Бисквитките се използват при функционирането на портала. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на компютъра, смартфона или друго крайно устройство на Потребителя, чрез което Потребителят има достъп до интернет при посещение на уебсайт. Бисквитките се използват от Администратора, за да направи използването на уебсайта по-приятно и по-лесно за Потребителите. Можете да научите повече за обработката на бисквитки тук .

9. Заключителни разпоредби

9.1. Настоящите Общи условия влизат в сила от 1 януари 2022 г